ภาพกิจกรรม : รร.วัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง

ภาพงานกิจกรรมโครงการแนวร่วมดูแลคูคลองที่จัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 08.00 – 13.00 น.โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ณ รร.วัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ